20 občanů žijících v okolí PZ Slávia se dne 21.9.2011 zúčastnilo zastupitelstva , aby upozornilo vedení města a zastupitele na zhoršení životního prostředí a závažné zdravotní problémy. Občané žádali vedení radnice, aby zajistila odebrání vzorků půdy a rostlin a změření hlučnosti v okolí PZ Slávia. Další požadavek jsme vznesli na zastupitelstvu dne 25.4.2012, kde bylo starostkou přislíbeno zajištění rozborů.Odebrání vzorků bylo provedeno 28.6.2012 pracovníkem ÚZUS Brno, institucí, která byla vybrána životním prostředím Napajedla. Výsledky byly předány radnici začátkem září 2012 a přestože některé naměřené hodnoty jsou alarmující nemáme žádné informace o nějakém řešení tohoto problému. Na zářijovém zastupitelstvu v roce 2012 člen našeho OS seznámil zastupitele s výsledky rozborů půdy a rostlin a ani pak jsme se nedočkali zpětné vazby nebo nějaké pomoci ze strany vedení města, zodpovědných úřadů ani zastupitelů. Dokonce jsme byli upozorněni, že bude lépe, abychom výsledky nezveřejňovali, že si tím znehodnotíme cenu našich nemovitostí. Velmi je cítit, že někteří zastupitelé města by byli nejraději, aby se o nepříznivé situaci v okolí PZ dozvědělo co nejméně lidí. Na posledním listopadovém zastupitelstvu v roce 2012 jsme žádali o další vzorkování nejen sousedních pozemků, ale také pozaďové odebrání vzorků z okolí PZ Slávia. Požadujeme udělat takové rozbory, aby bylo prokázáno, které firmy svojí činností devastují životní prostředí v Napajedlích. V prosinci dne 17.12.2012 se naše OS opět obrátilo se žádostí na vedení radnice o provedení dalšího odebrání vzorků půdy a rostlin. Paní Kozmíková odpověděla, že se v této záležitosti obrátí na KÚ Zlín a bude to řešit s nimi. Občané, kteří žijí v blízkosti PZ Slávia doufají, že se dočkají v brzké době nápravy.

Informace OS Za zdravá Napajedla

 

Vyhodnocení výsledků rozborů rostlinných a půdních vzorků odebraných ze soukromých zahrad z okolí bývalého areálu „Slavia“ v Napajedlích:

Zpráva + přílohy č. 1 a 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6

 

Závěr
Obsahy prvků v obou odebraných půdních vzorcích jsou vyšší než dlouhodobé průměrné obsahy prvků v zemědělských půdách. Obsahy chromu (Cr) a niklu (Ni) v půdním vzorku ze zahrady pana Pavelky se pohybují na horní hranici přirozeného pozadí, obsah molybdenu (Mo) nevyhověl kritériím A znečištění zemin (Příloha 1 Metodického pokynu MŽP). Vzhledem k neutrální půdní reakci nepředpokládáme zvýšený přestup prvků do rostlin, ani žádná další zdravotní rizika související s kontaminací půdy. V půdním vzorku ze zahrady paní Malované byly stanoveny několikanásobně vyšší obsahy chromu (Cr), kadmia (Cd) a zinku (Zn) než je horní hranice přirozeného pozadí a obsahy těchto prvku překračují jak hodnoty Kritérií A, tak maximálně přípustné hodnoty znečištění stanovené vyhláškou č. 13/1994 Sb. Obsahy kadmia (Cd) a zinku (Zn) jsou tak vysoké, že došlo k překročení indikačních hodnot (pro stanovení po extrakci lučavkou královskou); k přímému ohrožení zdraví lidí a kvality pěstovaných plodin přestupem prvků z půdy do rostliny nebo prostřednictvím přímého kontaktu však pravděpodobně nedochází vzhledem k nízkým obsahům mobilní frakce těchto prvků.
Obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odebraném půdním vzorku (pozemek pana Pavelky) vyhovují kritériím A znečištění zemin s výjimkou obsahu chrysenu. Zjištěná koncentrace chrysenu (66,9 μg/kg suš.-1) odpovídá podle dlouhodobých šetření ÚKZÚZ střednímu obsahu chrysenu v půdách ČR (za horní hranici přirozených obsahů v půdách se nyní považuje koncentrace 100 μg/kg suš.-1). Překročení kritéria A není nutné považovat za nebezpečné. Suma 16 EPA PAH v půdním vzorku odpovídá hodnotám zjištěným v rámci dlouhodobého monitoringu půd.

Obsahy PAH v jílku exponovaném na zahradě paní Malované jsou vyšší než referenční hodnoty a stanoviště lze považovat za stanoviště se zvýšenou depoziční zátěží polycyklickými aromatickými uhlovodíky. V tomto vzorku je zvýšený podíl nízkojaderných, těkavých PAH, které mohou dráždit dýchací cesty, způsobovat bolesti hlavy, zvracení. Ve vzorku jehličí odebraném z pozemku pana Pavelky byly nalezeny čtyřnásobně vyšší obsahy PAH než v referenčních vzorcích. Jedná se o stanoviště s výraznou depoziční zátěží polycyklickými aromatickými uhlovodíky. V tomto vzorku je výrazně zvýšený podíl karcinogenních uhlovodíků (cca 2,5x).
Koncentrace prvků v jílku a borovici zjištěné na základě prvkové analýzy rostlin odpovídají obsahům v referenčních vzorcích. Obsah rtuti, olova a kadmia ve vzorku salátu vyhovuje předepsaným limitním hodnotám.
Vzhledem k vysokým obsahům kadmia a zinku v odebraných půdních vzorcích doporučujeme provést komplexnější půdní průzkum v oblasti, zaměřený nejen na zahrady, ale také na přilehlé pole; na zahradách doporučujeme udržovat neutrální až alkalické pH a používat kvalitní statková hnojiva – hnůj, vyzrálý kompost, což povede k pevnější vazbě prvků v půdě.

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...