Stanovy občanského sdružení
“ Občanské sdružení – Za zdravá Napajedla “

Článek 1
Název a sídlo

Občanské sdružení “ Občanské sdružení – Za zdravá Napajedla “ (dále jen „sdružení“) má své sídlo v Napajedlích.

Článek 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružili k dosažení níže uvedených cílů. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek 3
Cíle sdružení

Cílem sdružení je:
a) chránit přírodu a krajinu v území své místní příslušnosti, zejména pak ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., což je hlavním posláním sdružení,
b) chránit životní prostředí, zdraví obyvatel na území ČR,
c) vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly k naplňování těchto cílů,
d) pomáhat řešit orgánům státní správy a samosprávy v území své místní příslušnosti problémy životního prostředí a zdraví místních obyvatel.
e) prosazovat a podporovat zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů ve státní správě a samosprávě.

Článek 4
Místně-územní příslušnost

Ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb. je sdružení místně příslušné pro území Zlínského kraje.

Článek 5
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
f) spolupráce s orgány veřejné správy, právnickými i fyzickými osobami, směřující k realizaci cílů sdružení.
b) organizování veřejných besed, seminářů
c) organizování petic a shromáždění,
d) jednání s právnickými a fyzickými osobami, účast ve správních a soudních řízeních, směřující k naplnění cílů sdružení,
e) získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost sdružení formou jednání se sponzory, účastí v grantových řízeních apod.,

Článek 6
Členství ve sdružení

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let.
Členství ve sdružení vzniká podpisem přihlášky a přijetím člena z rozhodnutí výboru (před první členskou schůzí rozhodnutím všech členů přípravného výboru).
Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení,
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
c) úmrtím člena sdružení,
d) zánikem sdružení.

Člen sdružení má právo:
a) volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být do nich volen,
b) vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení,
c) dát členské schůzi podnět ke zrušení či změně rozhodnutí výboru sdružení. Podání podnětu nemá odkladný účinek,
d) požadovat informace o činnosti sdružení a jeho orgánů,
e) účastnit se členské schůze.

Člen sdružení má povinnost:
a) aktivně se podílet na činnosti sdružení, zejména účastí na jeho akcích,
b) nevystupovat jménem sdružení bez jeho vědomí, tzn. bez souhlasu výboru sdružení,
c) dodržovat tyto stanovy.

Článek 7
Členská schůze

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, kterou svolává předseda. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení, pokud není v těchto stanovách určeno jinak. Členská schůze se schází nejméně dvakrát ročně. Předseda musí svolat členskou schůzi do jednoho měsíce, pokud o to požádá alespoň třetina členů sdružení.
Členské schůzi je vyhrazeno:
a) dvoutřetinovou většinou přítomných členů schvalovat případné změny stanov sdružení,
b) volit na jednoleté funkční období předsedu a místopředsedy sdružení a případně je odvolávat,
c) potvrzovat, rušit nebo měnit rozhodnutí výboru z podnětu člena sdružení,
d) rozhodovat o případném vyloučení členů sdružení,
e) dvoutřetinovou většinou přítomných členů rozhodovat o případném zániku sdružení,
f) rozhodovat o dalších otázkách, které si svým rozhodnutím vyhradí.
Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, jehož správnost ověřují dva členskou schůzí zvolení ověřovatelé.

Článek 8
Výbor sdružení

V období mezi členskými schůzemi sdružení řídí jeho činnost výbor sdružení. Výbor sdružení je složen z předsedy, dvou místopředsedů a dvou členů výboru. Výbor rozhoduje většinou třech hlasů, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. Výbor se schází ke svým jednáním podle potřeby.
Členové výboru jsou voleni na členské schůzi. Nejdříve je volen předseda pak místopředsedové a na konec členové, každý zvlášť. Zvolen je ten kandidát, který získal nejvíce hlasů.

Článek 9
Zastupování

Sdružení navenek zastupuje předseda a místopředsedové a to každý samostatně. Členové sdružení jsou při svých úkonech vázáni rozhodnutím výboru nebo členské schůze sdružení.

Článek 10
Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, účelově zaměřené granty, dary fyzických a právnických osob, dotace a příjmy z neziskové hospodářské činnosti v souladu s cíli sdružení.
Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů uvedených v článku 3 těchto stanov.
Běžné hospodaření řídí a odpovídá za něj členské schůzi předseda sdružení.

Článek 11
Zánik sdružení

Sdružení zaniká na základě rozhodnutí o zániku sdružení členskou schůzí sdružení.
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci vypořádán způsobem, určeným rozhodnutím členské schůze sdružení. V případě neexistence takového rozhodnutí v okamžiku zániku sdružení rozhodne o způsobu vypořádání dosavadní předseda sdružení.

Článek. 12
Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím pouze členská schůze sdružení.
Do doby zvolení prvního řádného výboru sdružení členskou schůzí sdružení řídí a jeho jménem jako statutární orgán vystupuje přípravný výbor sdružení. Členové přípravného výboru jsou oprávněni vystupovat jménem sdružení samostatně.
První členská schůze sdružení musí být svolána přípravným výborem nejpozději do dvou měsíců od registrace sdružení.

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 14.5.2012 v Napajedlích.

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...