V minulém roce byl na popud spolku  Za zdravá Napajedla ve spolupráci se sdružením Arnika, zastupitelstvem a řadou odborných pracovišť, jako Zdravotní ústav, výzkumný ústav zemědělský a  Recetox, proveden monitoring dopadů činností v průmyslové zóně na zdraví obyvatel Napajedel žijících v bezprostřední blízkosti PZ Slávia.

Monitoring proběhl formou odběrů vzorků půdy a biomonitoringu (odběry vzorků z předpěstovaného jílku). Dále pokračuje odběr vzorků ovzduší z lokality PZ Slavia. Na základě výsledků  analýz odebraných vzorků bylo zdravotním ústavem provedeno hodnocení zdravotních rizik dle metodiky používané standardně nejen v České republice.

Na základě toho, co již víme, nelze v žádném případě souhlasit s vyjádřením starostky paní  Brabcové v novoročním proslovu 27.12.2014, kde zaznělo, že je vše v naprostém pořádku a není se čeho obávat. Toto vyjádření je poněkud zavádějící, jelikož i přesto, že doposud nebyla hodnocena rizika vyplývající z přímého vdechování polutantů (znečišťujících látek í) obsažených v ovzduší, určitá  rizika pro skupinu obyvatel z již provedeného hodnocení vyplývají. Výsledky analýz také ukazují na souvislost mezi výskytem specifických polutantů, závažností kontaminace a činností v areálu PZ Slávia. Nejedná se přitom o zanedbatelné znečištění, a to dosud nebylo hodnoceno riziko způsobené přímým vdechováním.

U mnoha z analyzovaných vzorků s překročenými limity, lze najít souvislosti s průmyslovými provozy v PZ Slavia, například u BaP (benzo(a)pyren) u nadlimitních hodnot několika vzorků z plochy bezprostředně sousedící s vzorkovanými zahradami poukazují na možnou souvislost s činností fy. ADPe Napajedla a jeho manipulační technikou. Tato firma provádí blíže nespecifikovanou činnost přímo u ploch, na kterých byla zjištěna nadměrná kontaminace BaP.

Kontaminace kadmiem, chromem, a niklem zase ukazuje na možnou souvislost s provozem sekundární výroby hliníku. Velmi diskutabilní je i používání prostředku Ekosol k rafinaci hliníku, jak  je zmíněno v hodnotící zprávě Zdravotního ústavu. Přitom v povolení  k činnosti  se uvádí, že je povolena  pouze přetavba čistého hliníkového odpadu na hliníkové ingoty. Ze zprávy a vyjádření zástupce FeMarket recykling, ale vyplývá, že dochází k rafinaci hliníku, a to pomocí látky,  která způsobuje vznik emisí kyseliny fluorovodíkové a chlorovodíkové. Účinek těchto látek na lidský organismus je znám a mívá dramatický průběh od dušnosti po pálení v očích a  krku. Míra rizika je přitom přímo závislá na povětrnostních podmínkách a rozptylu této látky v ovzduší.

Jako problematické se jeví také nehodnocené emise styrenu z provozu  laminátovny, který vykazuje v IRZ (integrovaný registr znečišťovatelů) kolem půl tuny emisí styrenu ročně. Emise styrenu se mohou více či méně podílet na obtěžování okolí v závislosti na  rozptylových podmínkách.
Negativní účinky na zdraví byly sice pozorovány především u pracovníků chemických provozů, kteří byli vystaveni vysokým krátkodobým koncentracím styrenu v ovzduší, ale z části lze účinek předpokládat i u osob žijících v bezprostřední blízkosti takových provozů. Poměrně často byl zaznamenán vliv na nervový systém, který se projevoval výskytem depresí, problémy se soustředěním, svalovou slabostí, celkovou únavou, nebo žaludeční nevolností. Z akutních projevů bylo dále pozorováno podráždění očí a sliznic nosu a krku. Tyto zmíněné projevy v mnohém korespondují i s popisy problémů, které občané žijící v blízkosti PZ Slavia  sami popisují.  Vzhledem k těsné blízkosti obydlí  a areálu PZ Slávia nelze zcela vyloučit negativní dopady opakovaných úniků emisí styrenu i na obyvatele žijící v blízkosti průmyslové zóny.

Závěr:

Dle našeho názoru se ukazuje, že při schvalování umístnění provozů v PZ Slávia nebyly komplexně hodnoceny pravděpodobné kumulace vlivů těchto provozů. (např. chybí řádné rozptylové studie apod.). Zejména  bylo opomenuto, že i když  se jedná o průmyslovou zónu, tato lokalita je součástí  tradičně hustě obydlené  čtvrti města Napajedel a nachází se i v těsné blízkosti  rekreační zóny. Tyto aspekty bylo nutno zvažovat  při schvalování činností a podle těchto kritérií se od počátku mělo pracovat i na kompenzačních opatřeních, která jsou nyní prakticky nulová.
Zde se ukazuje, že dostatečná  informovanost a otevřené jednání spolu s účastí obyvatel města v rozhodování o zásadních otázkách rozvoje má smysl a může takovýmto problémům předcházet. Našim zájmem není ukazovat na chyby a vyvozovat důsledky, ale snažíme se touto formou vytvořit prostor pro jednání a jednoznačnou dohodu všech stran, která mimo jiné  umožní stanovit odpovídající podmínky  pro činnosti, jež v PZ Slávia probíhají tak, aby byla zajištěna koexistence mezi obyvateli a provozovateli činností v PZ .

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...